Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'Islam Bilginleri' ile ilgili yazılar


Cezeri

13. yüzyılda Anadolu’da yaşamış ve İskenderiye Mühendisleri ile Benu Mûsâ’nın açtığı yoldan giderek çeşitli otomatlar yapmış olan Cezerî, Cizreli veya Cezireli olmalıdır. 25 yıl Diyarbakır’da hüküm süren Artuklu Emirliği’nin hizmetinde çalışmış ve bunlardan birisi olan Nasirüddin’in (1200-1222) isteği üzerine el-Câmi’ Beyne’l-‘İlim ve’l-‘Ameli’n-Nâfi’ fî San’ati’l-Hiyel (Makina Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar) adlı bir yapıt kaleme almıştır. Cezerî, altı bölümden oluşan bu yapıtının birinci bölümünde Güneş saatlarını, ikinci bölümünde içki toplantılarında kullanılan kapları, üçüncü bölümünde ibrikleri, kan alma teknelerini ve abdest alma leğenlerini, dördüncü bölümde su fıskiyelerini ve flütlerini, beşinci bölümde derin olmayan göllerden ve ırmaklardan su çıkarma makinalarını ve nihayet altıncı bölümde ise çeşitli eğlence otomatlarını, çizimlerini de vermek suretiyle tanıtmaktadır.

Yazının Devamı »

Farabi

870-950 yılları arasında yaşamış olan İslam düşünürü. Sistemi Aristoteles mantığına dayanan akılcı bir metafizikten oluşan, Aristoteles’in sistemini Plotinos’un görüşleri yardımıyla, İslam inancı ile uzlaştırmaya çalisan Farabi, Tanrı’nın varoluşunu kanıtlarken, Aristoteles’in akılyürütme çizgisini takip etmiştir. Ona göre, bu dünyadaki nesneler hareket etmekte, değişmektedirler. Dünyadaki nesneler hareketlerini bir ilk Hareket Ettiriciden almak durumundadırlar. Bu ilk Hareket Ettirici ise, Tanrı’dır. Farabi, varlık anlayışında, mümkün ya da olumsal varlıklar adını verdiği nesneler ile Tanrı arasındaki farklılık ve ayrılığı, mümkün varlıkların Tanrı’dan, ilk varlıktan sudur ettiklerini söyleyerek açıklamaya ve temellendirmeye çalisir.

Yazının Devamı »

Harezmi

Harezmi dokuzuncu yüzyılda yetişen cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman-Türk matematik, coğrafya ve astronomi alimi. İsmi Muhammed bin Mûsa el-Harezmi, künyesi Ebû Abdullah’tır. Adı Latinceye Alkhorizmi, Fransızcaya Algorithme, İngilizceye ise Augrim şeklinde geçmiştir. 780 (H.164) senesinde Harezm’de doğduğu kabul edilir. 850 (H.236) senesinde Bağdat’ta vefat etti. Üç oğlu olup, hepsi de matematik ilmi üzerinde ciddi çalışmalarıyla tanınır.

Yazının Devamı »

Page 1 of 3
1 2 3

Sonraki Sayfa »